Ve společnosti Praqia Jewellery probíhá insolvenční řízení, společnost Praqia Jewellery není v současné době schopna dodat žádné zboží.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Identifikace správce

Praqia Jewellery s.r.o., S. K. Neumana 2793, 530 02 Pardubice,IČO: 06600085
Kontaktní údaje: Tel.: +420 222 191 450, E-mail: info@praqia.cz

2. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt

3. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních sdělení a newsletterů Správce.

4. Doba zpracování osobních údajů je:

Do odvolání souhlasu.

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím se správcem v rámci zjišťování spokojenosti zákazníků, rozesílání e- mailů, atp. (dále jen „zpracovatelé“). Dále mohou být osobní údaje předány osobám poskytujícím právní služby a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat zásady GDPR stanovené Nařízením. Aktuální seznam zpracovatelů bude poskytnut na vyžádání.

6. Poučení subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
  • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;
  • při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti subjektu údajů, pokud uvedený údaj se svým souhlasem subjekt údajů poskytne;
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;
  • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
1