Ve společnosti Praqia Jewellery probíhá insolvenční řízení, společnost Praqia Jewellery není v současné době schopna dodat žádné zboží.

Reklamační řád

pro e-shop www.praqia.cz
(dále jen „Reklamační řád“)

I. Základní ustanovení

  1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „OP“) společnosti Moshna Czech s.r.o., IČO 06600085, DIČ CZ06600085, se sídlem S. K. Neumana 2793, 530 02 Pardubice, Spisová značka C 103114 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „MOSHNA“), pro prodej Zboží v e-shopu na internetových stránkách www.praqia.cz (dále jen „e-shop“) a popisuje zejména způsob, jak postupovat při uplatňování práv z vad Zboží zakoupeného v e-shopu.
  1.2 Kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem a OP před objednáním konkrétního zboží. Zbožím se rozumí zejména stříbrné šperky nabízené v e-shopu.
  1.3 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující projevuje souhlas s tímto Reklamačním řádem a zavazuje se postupovat v souladu s pravidly tímto Reklamačním řádem stanovenými.
  1.4 Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi obsaženými v OP. Pokud tento Reklamační řád určitý pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP a pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
  1.5 MOSHNA vystavuje ke každému zakoupenému Zboží nákupní doklad se všemi údaji potřebnými pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (zejm. název zboží, číslo zboží, cena, množství, délka reklamační doby).

II. Délka reklamační doby

  2.1 Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad, které se na koupeném zboží vyskytují v době jeho odevzdání Klientovi anebo se na koupeném zboží vyskytne, a to v rámci reklamační doby, která činí 24 (dvacet čtyři) měsíců.
  2.2 Reklamační doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

III. Reklamační podmínky

  3.1 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Kupující zkontroluje zejména počet balíků, poškození obálky nebo krabice atd. podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce (dodacím listu). Podpisem dodacího listu bez výhrad Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  3.3 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující dále povinen zkontrolovat stav ochranného obalu zboží. Zjistí-li Kupující, že ochranný obal je narušen či jinak poškozen (např. prasklý, nalomený atd.), je povinen to oznámit (způsobem uvedeným v bodě 3.4 Reklamačního řádu) MOSHNA nejpozději do 5 dnů od převzetí Zboží. Na pozdější reklamace z titulu narušení či jiného poškození ochranného obalu zboží nebude brán zřetel.
  3.4 Práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno bez zbytečného odkladu oznámit (reklamovat) MOSHNA. Při reklamaci Zboží je Kupující povinen využít reklamační formulář uveřejněný na internetových stránkách MOSHNA www.praqia.cz/reklamace nebo postupovat způsobem uvedeným v čl. 3.7. Reklamačního řádu.
  3.5 Neoznámí-li Kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, práva Kupujícího z titulu vadného plnění zanikají.
  3.6 Místem pro uplatnění reklamace a zaslání reklamovaného Zboží je pobočka MOSHNA: Moshna Czech s.r.o., S. K. Neumana 2793, 530 02 Pardubice. Kupující bere na vědomí, že na adrese sídla MOSHNA není možné reklamace vyřizovat.
  3.7 Kupující je oprávněn Zboží reklamovat zasláním reklamace doporučenou poštovní zásilkou, a to vždy na adresu uvedenou výše v bodě 3.6 Reklamačního řádu. Reklamované Zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, přičemž balík (zásilka) by měl být označen viditelně slovem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně případného kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu a vyplněný reklamační formulář, a bylo-li zboží již v minulosti reklamováno, též kopii dokladu o vyřízení předchozí reklamace. V případě, že Kupující pro reklamaci Zboží využil elektronický reklamační formulář, postačí, bude-li zásilka obsahovat reklamované zboží a zásilka bude viditelně označena slovem „REKLAMACE“ spolu s uvedením reklamačního kódu, který bude Kupujícímu zaslán v potvrzující emailové zprávě o přijetí reklamace na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující je oprávněn reklamovat Zboží též osobně na adrese pobočky podle odst. 3.6 těchto OP.
  3.8 Dnem reklamace, tj. dnem uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží, se rozumí den, kdy bylo Zboží reklamováno na výše stanoveném místě osobně, případně třetí den ode dne, kdy byla na adresu uvedenou v čl. 3.6 Reklamačního řádu doručena poštovní zásilka obsahující reklamované Zboží spolu s listinami uvedenými v bodě 3.7 Reklamačního řádu. V případě, že Kupující využil elektronický reklamační formulář, se za den reklamace považuje den, kdy byl tento formulář Kupujícím elektronicky odeslán MOSHNA; nebude-li reklamované Zboží MOSHNA doručeno nejpozději 5. pracovní den po té, pak se za den reklamace považuje teprve třetí den ode dne, kdy byla na výše, v bodě 3.6 Reklamačního řádu, uvedenou adresu MOSHNA doručena poštovní zásilka obsahující reklamované Zboží.
  3.9 O přijetí reklamace vydá MOSHNA Kupujícímu písemné potvrzení, ev. v případě doručení reklamace poštou nebo prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře zašle MOSHNA Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace na emailovou nebo poštovní adresu označenou Kupujícím v reklamačním formuláři, případně uvedenou v objednávce.
  3.10 Odpovědnost MOSHNA za vady se nevztahuje na ty vady, které se na Zboží projevily po uplynutí reklamační doby a dále na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou nebo skladováním Zboží. Dále se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením Zboží nebo způsobené přírodními živly nebo v důsledku vyšší moci po odevzdání zboží Kupujícímu. Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit u Zboží, které MOSHNA poskytla Kupujícímu darem nebo jako jakýkoliv jiný doplňkový produkt či Zboží zdarma.
  3.11 MOSHNA má právo odmítnout přijetí Zboží do reklamace v případech, kdy reklamované Zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Vyřízení reklamace

  4.1 V případě, že Zboží v době převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, resp. nemá vlastnosti dle uzavřené Kupní smlouvy, má Kupující právo na to, aby MOSHNA zboží uvedla do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě. MOSHNA se v takovém případě zavazuje provést výměnu Zboží. Není-li takový postup možný, může Klient od kupní smlouvy odstoupit.
  4.2 Shodou Zboží s Kupní smlouvou se rozumí, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • a Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4.3 Ustanovení uvedená v čl. 4.2 Reklamačního řádu se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží
  4.4 V případě opakovaného výskytu vad po výměně Zboží nebo v případě většího počtu vad Zboží má Kupující vedle práva na opravu nebo výměnu Zboží také právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  4.5 Reklamace, která bude Prodávajícím shledána jako oprávněná, bude vždy vyřízena výměnou Zboží. Kupující nemá právo požadovat slevu z ceny zboží.
  4.6 Práva z vad zboží Kupujícímu nepřísluší, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu nebo pokud vadu sám způsobil. Neoznámí-li Kupující vadu Zboží včas dle bodu 3.4 Reklamačního řádu, pozbývá právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  4.7 Reklamace zboží MOSHNA vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace Kupujícím, pokud se Kupující s MOSHNA nedohodne jinak. Po marném uplynutí této lhůty má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  4.8 O způsobu vyřízení reklamace MOSHNA Kupujícího vyrozumí, a to písemně prostřednictvím pošty nebo emailu na adresy uvedené v reklamačním formuláři, případně v objednávce. Po vyřízení reklamace bude zboží odesláno na adresu Kupujícího uvedenou v reklamačním formuláři, resp. uvedenou v jeho registračních údajích.
  4.9 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejm. poštovné) v souvislosti s uplatněním reklamace.

V. Další a závěrečná ustanovení

  5.1 Tento Reklamační řád je platný a účinný od 15. 5. 2019.
  5.2 Tento Reklamační řád je k dispozici na adrese uvedené v bodě 3.6 Reklamačního řádu nebo jako dokument na internetových stránkách www.praqia.cz.
  5.3 Pro práva a povinnosti MOSHNA a Kupujícího při uplatňování práv z odpovědnosti za vady, která nejsou výslovně upravena v tomto Reklamačním řádu, se použije úprava obsažená v Občanském zákoníku.

Reklamační řád ve formátu PDF ke stažení zde.
Formulář pro reklamaci naleznete zde.
1