Ve společnosti Praqia Jewellery probíhá insolvenční řízení, společnost Praqia Jewellery není v současné době schopna dodat žádné zboží.

Obchodní podmínky

společnosti Praqia Jewellery s.r.o.
pro prodej zboží v internetovém obchodě www.praqia.cz

I. Definice pojmů

  1.1 Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen "OP") mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

PRAQIA se rozumí společnost Praqia Jewellery s.r.o., IČO 06600085, DIČ CZ06600085, se sídlem S. K. Neumana 2793, 530 02 Pardubice, Spisová značka C 103114 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „PRAQIA“). PRAQIA je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. PRAQIA obchoduje mimo jiné se stříbrnými šperky a za tímto účelem provozuje internetový obchod na adrese www.praqia.cz.

PRAQIA je registrována u Puncovního úřadu jako obchodník s výrobky z drahých kovů, registrační číslo 13323.

PRAQIA je dále v těchto OP označována též jako „Prodávající“.

Internetovým obchodem se rozumí obchod provozovaný PRAQIA na stránkách www.praqia.cz, který nabízí možnost nákupu stříbrných šperků.

Kupujícím se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která uzavřela v rámci internetového obchodu s PRAQIA kupní smlouvu, která se řídí těmito OP.
Pokud je Kupujícím fyzická osoba, která v Internetovém obchodě nenakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, je ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění spotřebitelem.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zbožím se rozumí stříbrné či jiné šperky nabízené ze strany PRAQIA k prodeji v internetovém obchodě.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi Zboží uzavřená v rámci Internetového obchodu mezi PRAQIA a Kupujícím způsobem popsaným v těchto OP.

Kupní cenou se rozumí konečná cena za plnění poskytnuté Prodávajícím, která kromě samotné kupní ceny Zboží zahrnuje náklady na zabalení a dopravu Zboží, pokud se účtují, včetně pojištění zásilky, a dalších poplatků spojených s úhradou kupní ceny Zboží, pokud se účtují.

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a případně další údaje o osobě Kupujícího uvedené v objednávce.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. Úvodní ustanovení

  2.1 PRAQIA uzavírá v rámci Internetového obchodu s Kupujícím Kupní smlouvu, na základě které PRAQIA dodá Kupujícímu vybrané Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit PRAQIA za Zboží sjednanou Kupní cenu.
  2.2 Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi PRAQIA a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.
  2.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené OP se řídí Občanským zákoníkem a případně též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  2.4 S těmito OP a reklamačním řádem je Kupující povinen se seznámit před uzavřením Kupní smlouvy, tj. před potvrzením objednávky.
  2.5 Na Kupní smlouvy uzavřené mezi PRAQIA a podnikateli se tyto OP vztahují přiměřeně. Pokud je Kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, jsou vyloučena ta ustanovení těchto OP, která vychází ze zákona o ochraně spotřebitele a ta ustanovení, která jsou odvozena od příslušných ustanovení Občanského zákoníku týkajících se ochrany spotřebitele.
  2.6 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
  2.7 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  2.8 PRAQIA je oprávněna znění OP kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

  3.1 PRAQIA sděluje, že
  a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele telekomunikačních a internetových služeb), PRAQIA si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká nákladů na poštovné, balné a pojištění, které nese Klient v rámci Kupní ceny;
  b) ceny Zboží jsou na webových stránkách Internetového obchodu uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dodání a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; Tyto náklady budou uvedeny (automaticky vygenerovány) v objednávkovém formuláři před jeho potvrzením ze strany Kupujícího.
  c) veškeré smluvní dokumenty a další doklady související se vztahem mezi PRAQIA a Kupujícím budou uloženy v elektronickém archivu PRAQIA, přičemž Kupující nemá do tohoto archivu přístup. Kupní smlouvu ve formě rekapitulace (potvrzení) objednávky včetně platných OP zašle PRAQIA Kupujícímu e-mailem do 1 pracovního dne od uzavření Kupní smlouvy.
  d) PRAQIA není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými formalizovanými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku;
  e) mimosoudní vyřizování stížností Kupujících – spotřebitelů zajišťuje PRAQIA prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře na internetové stránce www.praqia.cz/reklamace. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle PRAQIA na emailovou adresu uvedenou v objednávce;
  f) PRAQIA je oprávněna k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy;
  g) řešení případných sporů z Kupní smlouvy, nedojde-li k jejich mimosoudnímu vyřízení, je v pravomoci věcně a místně příslušného obecného soudu dle platných právních předpisů České republiky. Rozhodným právem je právní řád České republiky.

IV. Uzavření Kupní smlouvy

  4.1 Veškerá prezentace Zboží umístěná na stránkách Internetového obchodu je informativního charakteru a PRAQIA není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Vystavení zboží v Internetovém obchodě není nabídkou na uzavření kupní smlouvy.
  4.2 Na stránkách Internetového obchodu jsou uvedeny informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost PRAQIA uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  4.3 V Internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na stránkách Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
  4.4 Kupující objednává u PRAQIA Zboží prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře v Internetovém obchodě. Kupující v objednávce uvede druh, množství, cenu Zboží, způsob dodání, způsob platby a vyplní veškeré údaje označené ze strany PRAQIA jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany Kupujícího kliknutím na odkaz „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Formulář objednávky nelze potvrdit, aniž by Kupující uvedl veškeré údaje označené Prodávajícím jako povinné. Kliknutím na odkaz „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“ Kupující prohlašuje (činí jednoznačný, srozumitelný a určitý projev své svobodné a vážné vůle, prosté omylu a jakéhokoliv nátlaku), že u PRAQIA závazně objednává v objednávce uvedené Zboží, že se seznámil s OP a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.
  4.5 Objednávkový formulář obsahuje kromě údajů uvedených v odst. 4.4 těchto OP informace o nákladech spojených s dodáním Zboží, osobní údaje Kupujícího, tedy jméno, příjmení, fakturační, případně dodací adresu a kontaktní údaje Kupujícího (e-mailovou adresu, telefon).
  4.6 Před potvrzením objednávky je Kupujícímu vždy umožněno (a ze strany PRAQIA doporučeno) zkontrolovat údaje vyplněné ve formuláři objednávky a tyto případně měnit, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“.
  4.7 Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
  4.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  4.9 Kupní smlouva je mezi PRAQIA a Kupujícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícího ze strany PRAQIA (akceptací), které je podle odst. 4.7 těchto OP Kupujícímu odesláno prostřednictvím elektronické pošty.
  4.10 Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto OP.
  4.11 Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených Občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 Občanského zákoníku vyloučeno.
  4.12 PRAQIA dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  4.13 Kupující nese plnou odpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů.
  4.14 Kupní smlouvy jsou uzavírány pouze v českém jazyce a podle českého práva, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
  4.15 Kupující bere na vědomí, že PRAQIA není povinna uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily jakoukoli dříve s PRAQIA uzavřenou smlouvu nebo OP.
  4.16 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

V. Zvláštní ustanovení o uzavření Kupní smlouvy mezi podnikateli

  5.1 V případě, že Kupujícím je podnikatel podle odst. 2.5 těchto OP, je oprávněn učinit objednávku v rámci Internetového obchodu pouze tehdy, pokud vyplní a odešle registrační formulář. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě bude Kupujícímu vytvořen uživatelský účet, prostřednictvím něhož je Kupujícímu umožněno provádět jednotlivé objednávky Zboží.
  5.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  5.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  5.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo OP.
  5.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení PRAQIA, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Kupní cena a platební podmínky

  6.1 Kupní ceny Zboží jsou platné v době vygenerování objednávkového formuláře. Kupní cena se potom skládá z kupní ceny Zboží a nákladů na balení a dodání Zboží (včetně pojištění), pokud se účtují. Kupní cena uvedená jako cena výsledná v objednávkovém formuláři je po dobu platnosti objednávkového formuláře cenou konečnou, tj. včetně všech daní a poplatků, které se Kupující zavazuje za nákup a dodání Zboží zaplatit.
  6.2 PRAQIA si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží v Internetovém obchodě. Pro uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím je rozhodná cena Zboží, která je aktuálně platná v okamžiku, kdy Kupující klikne na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. V případě, že se cena Zboží změní v době mezi vložením Zboží do košíku v Internetovém obchodě a kliknutím na „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“, bude kupující na skutečnost před potvrzením objednávky upozorněn.
  6.3 Kupní cenu uhradí Kupující prodávajícímu podle své volby uvedené v objednávce jedním z následujících způsobů:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce (platí pouze pro místo doručení v ČR),
  • kartou online – bezhotovostně internetovou platební kartou.
  6.4 PRAQIA nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.5 OP ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.
  6.5 V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.
  6.6 PRAQIA je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 4.8 těchto OP, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté ze strany PRAQIA Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud PRAQIA nestanoví v konkrétním případě jinak.
  6.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví PRAQIA ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. PRAQIA je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví PRAQIA Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího.
  6.9 V případě, že je Kupujícím podnikatel, který s PRAQIA uzavírá Kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti v souladu s čl. V. těchto OP, uhradí Kupní cenu na základě faktury PRAQIA, která mu bude odeslána (předána) spolu se Zbožím. Splatnost faktury bude činit 14 dnů ode dne odeslání.

VII. Dodání Zboží

  7.1 Kupní smlouvou se PRAQIA zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v objednávce v termínu dle těchto OP, a to způsobem uvedeným v objednávce a Kupující se zavazuje Zboží od PRAQIA i jím zvoleného přepravce převzít v dohodnutém místě dodání. Podmínkou dodání Zboží je zaplacení celé Kupní ceny nejpozději při převzetí zásilky se Zbožím, s výjimkou Kupujících – podnikatelů, pro které platí ustanovení odst. 6.10 těchto OP.
  7.2 V případě uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě PRAQIA dle OP je maximální dodací lhůta zakoupeného Zboží 5 týdnů od uzavření Kupní smlouvy.
  7.3 PRAQIA informuje o předpokládané dodací lhůtě každého jednotlivého Zboží na stránkách Internetového obchodu, přičemž tato lhůta však není lhůtou závaznou. V případě dodání Zboží osobním odběrem PRAQIA v dodací lhůtě oznámí Kupujícímu, kdy bude, resp. že je Zboží připraveno k vyzvednutí na zvoleném místě. Toto oznámení zašle PRAQIA Kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy.
  7.4 Způsob dodání Zboží zvolí Kupující v rámci své objednávky výběrem jedné z těchto možností:
  • doručení na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
  7.5 Zboží bude Kupujícímu doručováno Českou poštou, s.p. nebo jiným přepravcem určeným speciální písemnou dohodou mezi PRAQIA a Kupujícím. Přeprava se řídí a podléhá omezením dle přepravního řádu a smluvních podmínek České pošty či jiného určeného přepravce. Zboží bude během přepravy pojištěné.
  7.6 V případě, že je způsob dodání Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
  7.7 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
  7.8 Dodáním Zboží podle těchto OP se rozumí okamžik předání zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou.
  7.9 Bezdůvodné odmítnutí Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany PRAQIA.
  7.10 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Kupující zkontroluje zejména počet balíků, poškození obálky nebo krabice atd. podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce (dodacím listu). Podpisem dodacího listu bez výhrad Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  7.11 Kupující bere na vědomí, že PRAQIA nezasílá Zboží do zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), z toho důvodu musí Klient při nákupu zadat adresu v České republice nebo Slovenské republice, na kterou se Zboží má doručit.
  7.12 Náklady na dodání Zboží nese Kupující, o jejich výši bude vyrozuměn v objednávkovém formuláři před jeho potvrzením.
  7.13 Vlastnictví ke Zboží přechází z PRAQIA na Kupujícího okamžikem předání Zboží přepravci, případně okamžikem předání Zboží Kupujícímu, pokud si Zboží přebírá osobně Kupující v některé z provozoven PRAQIA.
  7.14 Pokud je Kupujícím podnikatel a Kupní cena za Zboží je v souladu s odst. 6.10 těchto OP hrazena až po jeho dodání, vyhrazuje si PRAQIA v souladu s § 2132 Občanského zákoníku, že vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny.

VIII. Práva z vadného plnění

  8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  8.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  8.3 Postup při reklamaci vad Zboží, stejně jako podmínky reklamace upravuje „Reklamační řád“, se kterým je Kupující povinen se seznámit před uzavřením Kupní smlouvy a který je součástí těchto OP.

IX. Odstoupení od Kupní smlouvy

  9.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  9.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze podle platných právních předpisů od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na e-mailovou adresu Prodávajícího.
  9.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 9.2 OP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.
  9.4 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 9.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  9.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
  9.6 Do doby převzetí Zboží Kupujícím nebo předání Zboží přepravci je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
  9.7 Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

X. Ochrana osobních údajů

  10.1. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  10.2 Kupující odesláním registračního formuláře nebo potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi PRAQIA, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním bez ohledu na to, zda Kupní smlouva zanikla splněním závazků z ní vyplývajících či jinak.
  10.3 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  10.4 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací a fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  10.5 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
  10.6 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v rámci Internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  10.7 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
  10.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  10.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  10.10 V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10.11 Za účelem zkvalitnění péče o zákazníky jsou na internetových stránkách PRAQIA využívány tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači, smartphonu nebo jiném přístroji zákazníka umožňujícím přístup k internetu. Tyto údaje neobsahují žádná osobní data a slouží výhradně ke sledování a vyhodnocování provozu na internetových stránkách a ke zlepšování služeb poskytovaných PRAQIA.
  10.12 Ukládání cookies probíhá na základě souhlasu zákazníka s tím, že zákazník může svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby ho upozornil na stáhnutí souborů cookies nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal. Zakázání příjmu souborů cookies ale může omezit správnou funkcionalitu webových stránek www.praqia.cz. Určité služby PRAQIA však mohou vyžadovat ukládání cookies a v případě odmítnutí ukládání cookies nebude zákazník oprávněn takové služby využívat.

XI. Ostatní ujednání

  11.1 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  11.2 Znění OP může PRAQIA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  11.3 Veškeré informace, data, počítačové programy, grafické a obrazové prvky a design umístěné v Internetovém obchodu nebo jejichž prostřednictvím je Internetový obchod prezentován, jsou součástí průmyslového a duševního vlastnictví PRAQIA.
  11.4 Těmito OP se řídí veškeré Kupní smlouvy mezi Kupujícím a PRAQIA uzavřené v rámci Internetového obchodu PRAQIA. Jednotlivá ustanovení těchto OP se použijí vždy, pokud není v konkrétní Kupní smlouvě dohodnuto jinak. Ustanovení konkrétní Kupní smlouvy mezi PRAQIA a Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto OP.
  11.5 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky jakékoli Kupní smlouvy uzavřené mezi PRAQIA a Kupujícím, jejíž součástí jsou tyto OP, vyžadují vždy písemnou formu.
  11.6 Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.praqia.cz. Veškeré písemnosti zasílané druhé smluvní straně v souvislosti s Kupní smlouvou budou považovány za doručené 2. pracovním dnem po jejich odeslání elektronickou poštou na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.
  11.7 Tyto OP jsou účinné ode dne 15. 11. 2019.

 

 Obchodní podmínky ve formátu PDF ke stažení zde.

1